Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för Bevo Nordic A/S.

Allmänt

 • “Bevo” innebär Bevo Nordic A/S
 • Dessa villkor ska styra all försäljning av Bevo med uteslutande av alla motstridiga villkor som härrör från annat håll
 • Villkoren i detta dokument ersätter alla villkor, garantier, framställningar, uttalanden, ansvar och annat som är under som är underförstått enligt allmän lag, lag och/eller på annat sätt, vilka följaktligen ska uteslutas i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Den slutliga beskrivningen av varorna ska vara Bevos artikelnummer. Bevo tar inget ansvar för att tolka någon annan beskrivning.
 • Genom att lägga en beställning anses kunden vara fullt informerad om och helt överens om dessa villkor.
 • Bevo förhåller sig rätten att uppdatera dessa försäljningsvillkor utan föregående meddelande

 

Pris

 • Försäljningspriset inkluderar inte mervärdesskatt, som debiteras enligt den skattesats som gäller vid fakturerings- eller leveranstillfället, beroende på vilket som inträffar först.
 • Priset exkluderar frakt. Leveransalternativ finns tillgängliga.
 • De angivna priserna kan ändras utan föregående meddelande för att överensstämma med de priser som gäller vid avsändningstillfället.
 • När det inte är möjligt att acceptera din beställning på grund av priset kommer Bevo att informera dig och ge dig möjlighet att köpa produkten till det nya priset eller annullera din beställning
 • Alla varor som anges från lager anges med förbehåll för att de inte är sålda när köparens beställning sätts ihop.

 

Beställningar

 • Beställningar av artiklar som inte ingår i katalogen, inklusive sammansättningar av katalogartiklar, kan inte annulleras när    
 • beställningen väl har godkänts av Bevo.
 • När beställningen väl har skickats till lagret kommer beställningar som annulleras eller ändras av kunden att medföra             
 • kostnader som kan debiteras kunden.
 • Beställningar < 1000 seknetto kommer att omfattas av en avgift för minsta beställning.
 • Vissa varor kan endast beställas i förpackningar.
 • Ett avtal anses ingått när Bevo skickar en orderbekräftelse.

 

Punkt 1 - Definitioner

I dessa försäljnings- och leveransvillkor betyder:

Bevo: Bevo Nordic A/S, Pakhusgården 54, st. DK-5000 Odense C, org.nr 33377835, telefon +45 66192545, webbplats www.bevonordics.se, e-postadress info@bevonordics.se.

Konsument: Person som handlar utanför sitt yrke och som ingår avtal med en näringsidkare, som ingår avtal som en del av sin verksamhet.

Dag: Kalenderdag

Ordergivare/kund: Den person som har gjort en beställning hos Bevo.

Avtal om fjärrförsäljning: Avtal om varor och tjänster när avtalet ingås genom användning av kommunikation, som görs utan att konsumenten och näringsidkaren träffas fysiskt och som ingås som en del av ett system för fjärrförsäljning som drivs av Bevo.

Punkt 2 - Användning

Om inget annat avtalas gäller dessa försäljnings- och leveransvillkor för alla offerter, uppskattningar, leveranser och leveransavtal av produkter från Bevo till kunden. Försäljnings- och leveransvillkoren finns på https://www.bevonordics.se/foersaeljnings-och-leveransvillkor. I händelse av konflikt mellan de avtalsvillkor som har utfärdats av Bevo och dessa försäljnings- och leveransvillkor har avtalsvillkoret företräde.

Punkt 3 - Installationsföreskrifter och bruksanvisningar

Om det är relevant för användning av produkterna från Bevo är kunden skyldig att själv till fullo följa de installationsföreskrifter man har fått från Bevo och/eller att ålägga kundens installatör att följa dem, eller om kunden inte låter en installatör göra installationen att ålägga den slutliga installatören själv att följa installationsföreskrifterna.

Kunden är skyldig att följa de bruksanvisningar som denne har fått från Bevo, och/eller att ålägga konsumenten att använda bruksanvisningarna.

Risken för att inte till fullo följa installationsföreskrifterna och bruksanvisningen ligger enbart på kunden.

Punkt 4 - Offerter

Om inget annat anges är alla offerter icke-bindande för Bevo och Bevo kan återkalla dem inom 2 arbetsdagar efter att kunden har accepterat dem. Reservationer och giltighetstid anges i offerten. Om det inte anges någon giltighetstid gäller offerten i 31 dagar.

Bevo’s offerter kan innehålla ritningar, modeller, prover, beskrivningar, bilder, mått samt eventuella bilagor och övriga dokument som har med offerten att göra. Uppenbara fel och utelämnanden i offerten är inte bindande för Bevo. Om inget annat anges förbehåller sig Bevo upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till design, skisser, bilder, ritningar, modeller samt digitala filer i offerter som har lämnats av Bevo. Dessa rättigheter tillhör Bevo och får inte kopieras, visas för obehörig tredje part eller användas på annat sätt utan uttryckligt avtal med Bevo. Kunden är skyldig att på Bevo’s uppmaning returnera skisser m.m. Bevo har rätt att kräva en avgift på 1 300 DKK per dag om skyldigheten att returnera detta åsidosätts. De visade modellerna anges endast ungefärligt i förhållande till de färdiga modellerna. Bevo kommer efter överenskommelse utföra de önskade ändringarna i modellerna, under förutsättning att den färdiga produkten uppfyller lagstadgade krav. Bevo förbehåller sig rätten att debitera kunden merkostnaderna för ändringarna.

Punkt 5 - Ingående av avtal

Ett avtal med Bevo ingås först när Bevo har accepterat en order som mottagits skriftligen. Ett avtal betraktas som ingått när Bevo skickar en orderbekräftelse. Ett avtal har också ingåtts när Bevo rent faktiskt påbörjar leveransen av de beställda varorna.

Om kunden har accepterat Bevo’s offert elektroniskt kommer Bevo omgående att elektroniskt bekräfta mottagandet av accepten av offerten. Så länge Bevo inte har bekräftat mottagandet av accepten har kunden rätt att annullera avtalet.

Den orderbekräftelse som Bevo skickar till kunden förväntas fullständigt och exakt avspegla innehållet i det ingångna avtalet. Orderbekräftelsen betraktas vara godkänd av kunden, om inte denna senast 2 dagar efter mottagandet meddelar att den inte kan accepteras.

Eventuella kompletterande avtal och/eller skyldigheter som åtagits av medarbetare på vägnar av eller i Bevo’s namn eller av andra personer, bland annat agenter, som handlar på Bevo’s vägnar, förpliktar endast Bevo om de är godkända av en firmatecknare hos Bevo.

Punkt 6 - Ångerrätt (fjärrförsäljning).

Konsumenten har inom 14 dagar rätt att utöva sin ångerrätt. Fristen löper från den dag då konsumenten eller konsumentens representant har tagit emot varan.

Stycke 1 gäller dock inte för:

 • Varor som har framställts efter konsumentens specifikationer eller fått en tydligt personlig prägel:
 • Varor som på grund av sin beskaffenhet oupplösligen blandas samman med andra varor vid leveransen.
 • Varor vars pris hänger samman med fluktuationer på finansmarknaden som inte påverkas av Bevo.

 

Inom ångerrätten förpliktar sig konsumenten till att förvara och hantera varan och förpackningen försiktigt. Konsumenten har endast rätt att bryta förpackningen i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna bestämma om konsumenten vill behålla produkten. Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten är denne skyldig att returnera produkten med tillbehör samt i ursprungligt skick och med originalförpackningen till Bevo i enlighet med de anvisningar som mottagits från Bevo.

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt som nämns i punkt 1 ska konsumenten betala kostnaderna för returneringen. Om konsumenten redan har betalt ett belopp, återbetalar Bevo beloppet så fort som möjligt, dock senast 14 dagar efter att Bevo har tagit emot meddelande om att konsumenten vill utnyttja ångerrätten, dock tidigast när varan har returnerats. Om Bevo står för returneringen kommer Bevo att dra av kostnaderna vid returneringen.

Punkt 7 - Priser.

Alla priser är exklusive moms, och om inget annat har avtalats skriftligen utan emballage, transport och andra kostnader.

De priser som nämns i offerter, avtal och orderbekräftelser bygger på informationen vid tidpunkten för ingåendet av avtalet för kostnadsfaktorer som valutakurser, underleverantörspriser, råvarupriser, lön- och transportkostnader, försäkringspremier, skatter, importavgifter och andra offentliga avgifter.

Om det efter avtalets ingående, men före leveransen, inträffar en höjning av priserna på de kostnadsfaktorer som nämns i stycke 2 har Bevo rätt att höja sina priser gentemot kunden på motsvarande sätt. Bevo har även rätt att helt eller delvist upphäva avtalet. Kunden har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

Punkt 8 - Leveransdatum och leveransklausul

Så länge Bevo inte har fått all nödvändig information för att kunna verkställa avtalet skjuts leveransdatumet upp.

De leveranstider som Bevo har angett är enbart vägledande och är inte bindande för Bevo. Leveransdatumet har fastställts utifrån att det inte föreligger några hinder för leverans av varorna. Om leveransdatumet skjuts upp kommer Bevo så tidigt som möjligt att informera kunden om detta. Om leveransdatumet överskrids av orsaker som inte beror på Bevo har kunden inte rätt att upphäva avtalet och/eller kräva ersättning. I fall av böter eller liknande har det bestämts specifikt i det individuella avtalet att Bevo får en böter om leveransdatumet skjuts upp. Denna bestämmelse gäller dock inte i händelse av force majeure.

Leverans görs ”DAP” från Bevo’s lager, om inget annat uttryckligen har avtalats. Risken för varorna övergår alltså till kunden så snart varorna har levererats från Bevo’s lager.

Om det har avtalats att Bevo ska ordna transporten av varorna övergår risken för varorna till kunden när varorna lastas av på den destination som kunden har angett.

Bevo levererar metervaror som nämnts i beskrivningen eller på fakturan.

Om leveransen görs i delleveranser har Bevo rätt att betrakta varje del av leveransen som en separat transaktion.

Kunden är skyldig att överta de avtalade produkterna vid den avtalade leveranstidpunkten. Om kunden underlåter att överta har Bevo rätt att kräva att kunden betalar för de aktuella produkterna. Om kunden fortfarande underlåter att betala priset betraktas produkterna som levererade. Bevo kommer då att förvara produkterna på kundens räkning och risk. Om parterna inte har avtalat något leveransdatum gäller ovanstående bestämmelser även om produkterna inte övertas senast 1 månad efter krav från Bevo.

Punkt 9 - Garanti

Bevo levererar i skriftlig form kompletterande garantivillkor som rör produkterna tillsammans med installationsföreskrifter och bruksanvisning, såsom nämns i punkt 3. Kunden är skyldig att informera konsumenten om dessa garantivillkor m.m. som kunden har fått från Bevo, eller om kunden inte levererar direkt till konsumenten att göra kunden/mottagaren uppmärksam på de gällande garantivillkoren.

Garantivillkoren kan inte göras gällande i följande situationer:

 • Om kravet inte genast har gjorts gällande gentemot Bevo (dvs. senast 14 dagar efter konstaterandet) med fotodokumentation och en tydlig och exakt beskrivning av kravet med uppgift om order- och fakturanummer.
 • Om kunden inte i tillräcklig utsträckning samarbetar och/eller medverkar till att lämna nödvändig information för att identifiera orsaken till kravet.
 • Om åberopande av garantin beror på (i) att installationsföreskrifterna eller bruksanvisningen inte följts i rätt tid, (ii) avsiktlig skada eller förstörelse av produkten, (iii) defekter i mekaniska delar som inte har levererats av Bevo, (iv) ändringar i det levererade som har gjorts av kunden eller konsumenten, (v) reparationer av produkten som har gjorts av personer som inte är auktoriserade av Bevo, (vi) instruktioner från Bevo som inte har följts i rätt tid, (vii) felaktig installation eller montering av produkterna, (viii) force majeure, (ix) osmos.
 • Om kunden inte har utfört korrekt transport, uppställning, användning, förvaring eller underhåll av produkterna eller om kunden har använt produkterna på ett oförutsägbart sätt.
 • Om kunden fortsätter att använda de produkter som kunden har reklamerat.
 • Om kunden inte har fullgjort sina skyldigheter gentemot Bevo.

 

Punkt 10 - Brister

Kunden är skyldig att kontrollera eventuella brister hos produkterna omedelbart efter leveransen, och i händelse av brister omgående (dvs. inom 14 dagar efter att bristen har konstaterats) informera Bevo om detta. Detta ska göras med ett rekommenderat brev eller på ett liknande säkert sätt, och fotodokumentation samt en exakt beskrivning av bristen ska uppges tillsammans med order- och/eller fakturanummer. Om kunden inte omgående underrättar Bevo om felet som kan konstateras vid en noggrann undersökning, betraktas kunden ha accepterat produkterna som de är levererade och förlorar därmed rätten att lämna in klagomål över bristerna.

Kunden ansvarar för att förse Bevo med korrekt och fullständig information och ansvarar för de data som överlämnas till Bevo. Kunden accepterar mindre ändringar i de produkter som levereras av Bevo i förhållande till data, dimensioner och färgåtergivning som har överförts till Bevo och som nämns i offerten eller som betraktas vara en del av offerten i punkt 3. Produkterna som levereras av Bevo kan avvika från beskrivningen utan att det betraktas som en brist, om det enbart handlar om små avvikelser i storlek, mängd, mindre ändringar, som bestämts av Bevo.

Det kan inte betraktas vara en brist:

 • Om Bevo inte – bortsett från konsumentköp – har underrättats om en brist inom den frist som anges i stycke 1 och/eller på föreskrivet sätt.
 • Om kunden inte förser Bevo med nödvändiga upplysningar som visar bristen eller inte samarbetar om orsaken till bristen.
 • Om bristen beror på (i) att installationsföreskrifterna eller bruksanvisningen inte följts helt och hållet, (ii) avsiktlig skada eller förstörelse, (iii) mekaniska fel på produkter som inte har levererats av Bevo, (iv) inte helt och hållet har följt anvisningarna från tillverkaren och/eller Bevo, (v) force majeure, (vi) osmos.
 • Om kunden inte på ett korrekt sätt har transporterat, uppställt, använt, förvarat eller underhållit produkterna, eller kunden har använt och behandlat produkterna på ett annat sätt än som kan förutses av Bevo.
 • Om kunden fortsätter att använda de produkter som kunden har lämnat in klagomål över.
 • Om kunden inte har fullgjort alla sina skyldigheter gentemot Bevo.
 • Om Bevo inte har fullgjort sina skyldigheter i rätt tid.

 

Punkt 11 - Konsekvenser om garanti och/eller brister åberopas

Kunden ber Bevo att undersöka reklamationen av bristen. Kostnaderna i samband med undersökningen ska betalas av kunden om det visar sig att reklamationen är omotiverad och/eller det inte finns någon brist. Om det inte går att finna orsaken till bristen eller om kunden är medansvarig kommer kostnaderna att fördelas proportionellt mellan kunden och Bevo.

Om Bevo efter undersökningen erkänner bristen kommer Bevo efter eget gottfinnande antingen att reparera de defekta produkterna, ge ett proportionellt avdrag på fakturabeloppet, utan kostnad byta ut de defekta produkterna (mot nya eller motsvarande produkter under förutsättning att funktionaliteten minst motsvarar den produkt som ska bytas ut) efter att produkten har returnerats till Bevo i originalskicket, eller erbjuda kunden en lämplig lösning efter samtal med klienten som dock aldrig (men hänsyn till punkt 12) kan överstiga det ursprungligen fakturerade beloppet.

Om de levererade produkterna byts ut kommer Bevo att leverera ersättningsprodukter såsom nämns i punkt 5. Kunden är skyldig att ställa de defekta produkterna till Bevo’s förfogande på samma plats, så att Bevo omgående kan transportera bort de defekta produkterna. Eventuella extra kostnader som uppstår för Bevo i samband med detta ska betalas av kunden.

Brister berättigar inte kunden, som inte är konsument, att upphäva avtalet eller att fritas från att fullgöra sina skyldigheter.

Punkt 12 - Ansvar

Bevo ansvarar endast för direkta skador orsakade av brister som kan hänföras till Bevo’s fullgörande av sina skyldigheter gentemot kunden. Sådana direkta skador omfattar:

 • Rimliga kostnader som kunden har ådragit sig i samband med Bevo’s brott mot punkt 11.2 i samband med korrekt fullgörande från Bevo’s sida. Dessa kostnader återbetalas inte om kunden har upphävt avtalet.
 • Rimliga kostnader som kunden har betalat i samband med Bevo’s underlåtenhet att finna orsaken och omfattningen av skadan när det handlar om direkta skador.
 • Rimliga kostnader som kunden har ådragit sig för att undvika eller begränsa skadan, under förutsättning att kunden dokumenterar att dessa kostnader har begränsat skadorna i enlighet med dessa villkor.

 

Bevo ansvarar aldrig för skador som har orsakats direkt eller indirekt av:

 • En eller flera orsaker som anges i punkt 9.2 och punkt 10.3.
 • Vattenskada och kostnader i samband med bortskaffande och/eller återinstallation av simbassängen, bland annat kostnader för tömning och påfyllning av simbassängen.
 • Handlingar eller underlåtenhet som görs av kunden, kundens medarbetare eller av företag som agerar på kundens vägnar.
 • Förhållanden som kan hänföras till att kunden har lämnat felaktiga eller ofullständiga upplysningar.

 

Bevo ansvarar uteslutande för skador på varor som tillhör kunden om varorna är relaterade till avtalet. Bevo ansvarar inte för skador om de beror på ovanliga omständigheter som Bevo inte kunde eller borde kunna ta hänsyn till i förhållande till omständighetens karaktär och förhållandena i branschen och att det skulle vara orimligt att ålägga Bevo att betala kostnaderna för detta. Bevo ansvarar inte för andra skador på kundens egendom.

Bevo ansvarar inte för försumlighet, oförsiktighet eller orättmätigt beteende från tredje part som är anställd eller har anlitats av Bevo för att fullgöra avtalet.

Det lämnas ingen ersättning för följdskador, uttryckligen även omfattande skador som orsakats vid bortskaffande av de levererade produkterna, vattenskada som inte direkt har orsakats av de levererade varorna, immateriella skador, vinstförlust, förlorade besparingar, förlust av affärsförbindelser och andra indirekta skador.

Det maximala ansvaret oavsett orsaken till detta begränsas till fakturabeloppet.

Kunden ska gottgöra Bevo för alla krav från tredje part i förhållande till avtalet, inklusive kostnader som betalats av Bevo.

Punkt 13 - Returnering

Returnering kan endast ske efter skriftlig överenskommelse med Bevo. Bevo's anställda är inte berättigade att ta emot returnerade varor utan föregående skriftligt godkännande. Returförsändelsen måste åtföljas av en retursedel (RMA-nummer) och skickas till Bevo's lager i Nederländerna. Varans kvalitet och kvantitet kontrolleras vid mottagandet och på grundval av denna kontroll kan en delvis återbetalning göras, men endast på de villkor som anges nedan:

 • Varor som returneras på rätt sätt och som är av säljbar kvalitet kommer att krediteras minus en hanteringsavgift på 20 %. Frakt kommer inte att krediteras. Om Bevo ordnar returfrakten kommer detta att dras av från den slutliga krediten.
 • Varor som har fakturerats för mer än ett år sedan kommer inte att krediteras.
 • Varor som beställts särskilt (special) för kunden eller konsumenten kan inte returneras. Bevo är inte skyldig att returnera produkten, utom vid reparation.

 

Punkt 14 - Äganderätt och säkerhet

Den levererade produkten förblir i Bevo’s ägo tills kunden har uppfyllt alla sina skyldigheter gentemot Bevo, bland annat betalning av upplupna räntor och kostnader. Om den levererade produkten har införlivats anses den bearbetade produkten tillhöra Bevo tills kunden har fullgjort alla sina skyldigheter gentemot Bevo.

Utan föregående godkännande från Bevo har kunden inte rätt att pantsätta den levererade produkten till tredje part, eftersom varorna förblir i Bevo’s ägo tills kunden har fullgjort samtliga sina skyldigheter gentemot Bevo. Om kunden inte fullgör sina skyldigheter gentemot Bevo har Bevo rätt att ta tillbaka de levererade produkterna. Kunden är skyldig att ge Bevo åtkomst till den plats där varorna har placerats. Äganderätten övergår till kunden när kunden har fullgjort sin betalningsskyldighet och andra skyldigheter gentemot Bevo. Kunden ska i nödvändig omfattning medverka till att skydda Bevo’s förbehåll.

Punkt 15 - Betalning

Betalning görs i SEK utan avdrag eller rabatt till det bankkonto som anges av Bevo.

Om inget annat har avtalats sker leveransen först efter betalningen. Om betalningen först ska ske efter leveransen, ska betalningen göras senast 14 dagar efter leveransdatumet om inget annat har avtalats. Vid betalning via banköverföring är betalningsdagen den dag, då beloppet krediteras på Bevo’s bankkonto.

Om kunden inte betalar hela beloppet i rätt tid är betalningen försenad. Som en följd av köparens underlåtenhet att betala har Bevo rätt att stoppa alla leveranser till kunden, och Bevo’s rättigheter förbehålls i alla avseenden. Bevo har rätt att kräva betalning för alla avtalade leveranser eller en garanti för betalning av de ännu inte levererade produkterna. Vidare har Bevo rätt att upphäva avtalet med innebörden att kunden är skyldig att returnera alla redan levererade produkter samt att kunden är skyldig att betala skadestånd till Bevo om Bevo redan har levererat produkterna.

Om betalningen är försenad är kunden skyldig att betala dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad från förfallodagen. Om Bevo måste överlämna kravet till inkasso är kunden skyldig att betala kostnaderna för detta, bland annat en kompensationsavgift på 450 SEK per faktura.

Om kundens finansiella läge förvärras efter att avtalet har ingåtts, men före leveransen, har Bevo rätt att upphäva avtalet eller att ändra de avtalade betalningsvillkoren, bland annat kräva förskottsbetalning och garanti.

Punkt 16 - Force majeure

Om Bevo på grund av force majeure inte i rätt tid kan uppfylla sina leveransskyldigheter, har Bevo rätt att upphäva avtalet eller den del som ännu inte har uppfyllts eller att skjuta upp det en bestämd eller obestämd tidsperiod efter Bevo’s eget gottfinnande. I händelse av force majeure kan kunden inte kräva skadestånd. Bevo ansvarar inte för kundens följdskador och kunden har inte rätt att säga upp avtalet.

Med force majeure avses i enlighet med lag och rättspraxis alla externa orsaker som står utanför Bevo’s kontroll och som gör att Bevo inte kan fullgöra sina skyldigheter, bland annat strejker, även hos Bevo. Bevo har också rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar avtalets (ytterligare) fullgörande uppstår efter att Bevo har fullgjort sina skyldigheter.

Punkt 17 - Upphävande och annullering av avtal

Om kunden inte fullgör sina skyldigheter gentemot Bevo eller om kunden går i konkurs eller i övrigt upphör med sin verksamhet betraktas det som ett avtalsbrott från kundens sida. Bevo förbehåller sig rätten att utan förvarning och utan ansvar att (i) suspendera avtalets fullgörande eller (ii) säga upp avtalet eller (iii) kräva fullständig betalning av alla utestående belopp som kunden är skyldig Bevo och utan att det påverkar Bevo’s rättsliga ställning.

Hel eller delvis annullering från kundens sida ska göras skriftligen. Om kunden vill annullera avtalet på grund av påstått avtalsbrott från Bevo’s sida, ska kunden först ge Bevo en rimlig frist att fullgöra sina skyldigheter för att avhjälpa bristerna. Kunden ska reklamera bristerna skriftligen. Om Bevo inte kan fullgöra sina skyldigheter efter en delvis leverans har kunden inte rätt att fullständigt säga upp avtalet. Kunden har inte rätt att helt eller delvist säga upp avtalet om kunden själv är försenad med betalningarna. Om Bevo accepterar uppsägning utan att det föreligger avtalsbrott från Bevo’s sida har Bevo rätt till fullständig ersättning för alla förluster, bland annat vinstförlust och alla övriga kostnader, såväl direkta som indirekta kostnader.

I händelse av delvis uppsägning kan kunden inte säga upp de leveranser som Bevo redan har gjort, och Bevo bevarar rätten till fullständig betalning för de redan levererade produkterna.

Punkt 18 - Tvister och tillämplig lag

Dansk lag ska tillämpas på rättsförhållandet mellan Bevo och kunden. Eventuella tvister ska behandlas av tingsrätten i Odense, om inte oundgängliga bestämmelser hindrar detta.

Punkt 19 - Personuppgifter

Bevo följer gällande regler om behandling och förvaring av personuppgifter.

Punkt 20 - Tillverkare

Bevo är inte en tillverkare